Vedtægter for Skiveegnens Musiklegat

§ 1
Legatets formål er at sætte fokus på og understøtte den unge talentmasse i musikmiljøet i Skive. Dette gøres ved årligt at uddele talentpriser og legater til unge musikere, så de økonomisk får mulighed for at dygtiggøre sig inden for såvel den rytmiske- som den klassiske musik og sang.

§ 2
SkiveEgnens MusikLegat har hjemsted på Skive Musikskoles adresse.

§ 3
Alle kan indstille unge talenter til deltagelse i nomineringskoncerten.
Alle personer eller grupper med rødder i – og aktiv deltagelse i musikmiljøet i Skive kan indstilles.
Kandidaterne indstilles inden den årligt fastsatte frist i januar, til nomineringskoncerten.
Ved indstillingen benyttes indstillingsskemaet på SkiveEgnens MusikLegats hjemmeside.
Ingen personer kan opstilles i mere end én kategori. Dog er det tilladt at fungere i en akkompagnerende rolle for andre opstillede deltagere. Ingen kan således få del i mere end et legat ved samme koncert. For gruppelegatet kræves det, at der ikke sker udskiftning af medlemmer mellem Nomineringskoncerten og Festkoncerten.
Vindere af solistlegater kan ikke opstille i samme kategori 2 år i træk. Ved Gruppelegatet gælder, at samme vindergruppe ikke kan opstille 2 år i træk. Det er dog tilladt enkeltpersoner at opstille igen, hvis de indgår i andre gruppesammenhænge. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes Legatbestyrelsens formand.

§ 4
SkiveEgnens MusikLegat kan yde 4 former for årlig økonomisk og uddannelsesmæssig støtte:
1. Hel eller delvis friplads på Skive Musikskole til elever bosiddende i Skive Kommune
2. Talentpriser for de op til 15 årige
3. 1 klassisk og 1 rytmisk solistlegat for de 15 – 25 årige
4. 1 gruppelegat
Ad. 1
Legatet har mulighed for at tildele tilskud til hel eller delvis friplads på Skive Musikskole til elever hjemmehørende i Skive Kommune. Fripladser tildeles efter begrundet indstilling, som sendes til- og godkendes af Skive Musikskoles leder. Skive Kommunes bidrag går til dette formål.
Ad. 2
Legatet uddeler årligt mindst en talentpris op til i alt 5.000 kr.
Talentprisernes målgruppe er elever på Skive Musikskole i alderen op til 15 år.
Ad. 3
Legatet uddeler årligt et klassisk og et rytmisk solistuddannelseslegat på hver op til 35.000 kr.
Ad.4
Legatet uddeler et gruppeuddannelseslegat på op til 50.000 kr.
En gruppe består af to – eller flere personer. Der er ingen aldersmæssig nedre grænse for deltagelse i en gruppe, men medlemmernes samlede gennemsnitsalder må ikke overstige 25 år ved Festkoncertens afholdelse.
Fælles for uddannelseslegaterne er, at de skal anvendes til videregående musikstudier og uddannelse af legatmodtagerne.

§ 5
De kandiderende prismodtagere skal i januar/februar måned medvirke ved en nomineringskoncert. Ved nomineringskoncerten medvirker to eksterne dommere; en med rytmisk og en med klassisk baggrund. Det tilstræbes i vurderingen at nominere mindst 3 kandidater fra hver legatgruppe, der går videre til Festkoncerten, idet alle dog skal vurderes potentielt værdige til at modtage disse. Dommerne har mulighed for helt at lukke en kategori, hvis de finder niveauet for lavt. En legatgruppe skal bestå af mindst to kandidater for at gruppen er gyldig.
De kandidater, som går videre til Festkoncerten, får besked herom ved en dommerevaluering, som tilbydes alle deltagere, umiddelbart efter Nomineringskoncerten.

§ 6
Legatmodtagerne forpligter sig til, op til 2 gange årligt, at deltage i- og optræde ved sponsor arrangementer efter sponsorernes nærmere ønske.

§ 7
Priserne offentliggøres og uddeles i forbindelse med en festkoncert arrangeret af Skive Musikskole. Festkoncerten finder sted hvert år i perioden 20. april – 15. juni. Første gang i foråret 2010. Ligesom ved Nomineringskoncerten tilbydes alle deltagere en dommerevaluering umiddelbart efter legatuddelingen.

§ 8
Der nedsættes en bestyrelse bestående af repræsentanter for sponsorerne og 1 medlem udpeget af Skive byråd. Skive Musikskoles leder er født formand i legats bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9
SkiveEgnens Musiklegats midler tilvejebringes gennem sponsorater fra private virksomheder og fra det offentlige. Der afsættes så vidt muligt årligt et beløb, således at fondens midler sikres et niveau, der gør det muligt at gennemføre § 1.

§ 10
Legatets regnskab revideres af statsautoriseret revisor valgt på den årlige generalforsamling

§ 11
Vedtægtsændringer kan gennemføres af bestyrelsen ved almindelig flertalsafgørelse.

§ 12
I tilfælde af SkiveEgnens MusikLegats opløsning tilfalder eventuelle overskydende midler Skive Musikskole. Opløsning kan kun finde sted ved en enstemmig bestyrelsesbeslutning.
Nærværende vedtægter er revideret og vedtaget på bestyrelsesmøde den 16. maj 2019.